OYSTER / ten Haaft - automatische Sat-Antennen

Vollautomatische Satellitenanlagen von Oyster - Spitzentechnologie aus dem Hause ten Haaft